MUDr.Ďurechová Vlasta

              ordinace  praktického  lékaře  pro dospělé
                    Holubice, Lesní 58
      mail:   mudr.vlasta.durechova@gmail.com
 
            
 telefon:   605 169 224          


                                      
Registr lékařů
Ordinace je zařazena na seznamu lékařů pro výkon závodní preventivní péče s garancí kvality pro potřeby zaměstnavatelů, který vydává Společnost pracovního lékařství  České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, viz odkaz:


http://www.pracovni-lekarstvi.cz/podnikatele.php?listby=name

 služby pro firmy

Zajišťujeme závodní péči standardní i nadstandardní  - pro každého zaměstnavatele platí povinnost mít uzavřenou smlouvu o výkonu závodní preventivní péče se zdravotnickým zařízením, které je pracovně nezávislé na daném zaměstnavateli 
Zajišťujeme  - prohlídky vstupní, periodické, výstupní, návaznou péči a dále cílená vyšetření podle rizika při pracovním zařazení (řidiči, pracovníci v hluku, zdravotní průkazy pracovníků v potravinářství, apod. 
 

Legislativa k závodně preventivní péči: 

Provádění závodní preventivní péče se řídí závaznými předpisy. Náplň vyplývá z Úmluvy Mezinárodní organizace práce č.161/85 o závodních zdravotních službách, vyhlášky č. 145/88 Sb., zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů a je sjednána ve smyslu ustan. § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění, v souladu se zákonem č. 20/1966Sb. o péči o zdraví lidu, v platném znění a zákonem č. 48/1997 Sb. o všeobecném pojištění v platném znění, kterou objednateli ukládá zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění, zákon č. 20/1966 Sb., ve znění zák. č. 548/1991 Sb. a směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 o posuzování zdravotní způsobilosti k práci v platném znění.

Souhrn předpisů: Zákon 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu

§ § 40 definuje povinnost zajistit závodní preventivní péči (ZPP) takto: „Organizace jsou povinny zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči.“ Organizacemi se pro tyto účely rozumí fyzické osoby podnikající dle zvláštních předpisů a právnické osoby bez výjimky, tedy závodní preventivní péči jsou povinni zajistit i drobní zaměstnavatelé všech typů, pro všechny profese, všechny pobočky, pracoviště a profese, včetně administrativních

§ § 9 odst. 2 zákona 20/1966 Sb. upravuje vyloučení svobodné volby lékaře, tedy právo zaměstnavatele určit zaměstnanci, kdo mu bude péči v rámci ZPP poskytovat. Stanoví, že možnost volby lékaře a zdravotnického zařízení se netýká závodní preventivní péče. 

§ 18 a) téhož zákona vymezuje úkol ZPP takto: „Závodní preventivní péče zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů. 

§ 35 a) stanovuje následující náplň činnosti: „Zařízení závodní preventivní péče provádějí odbornou poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví a sociální pohody zaměstnanců, pravidelně kontrolují pracoviště podniků, zjišťují vlivy práce a pracovních podmínek na člověka při práci, vykonávají preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců, zajišťují poskytnutí první pomoci zaměstnancům, spolupracují s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a podílejí se na výcviku a výchově v oblasti ochrany a podpory zdraví.“ 


Zákoník práce  § 133 Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen
1. nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti
2. informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena; kategorizaci prací upravuje zvláštní právní předpis, 24c)
3. zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem 24c) vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze,  
4. sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje závodní preventivní péči a jakým druhům očkování a jakým lékařským preventivním prohlídkám souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním a účastnit se lékařských preventivních prohlídek a mimořádných preventivních prohlídek v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy 24c) nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví
5. umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zd raví při práci
 
 
Další předpisy
Úmluva ILO č. 161 o závodních zdravotních službách (vyhláška MZV č. 145/1988 Sb.) ,Úmluva ILO č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (vyhláška MZV č. 20/1989 Sb.),Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZd., o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci, Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, Vyhláška č. 146/1997 Sb. SÚJB , kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků ! změněna vyhláškou č. 315/2002 Sb. SÚJB, Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) v platném znění, Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, Vyhláška č.493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojného průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice, Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, Vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy (pracovníci železnice, Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 440/2000 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče,Vyhláška Českého báňského úřadu bezpečnosti práce č. 42/1985 Sb., o zajištění bezpečnosti práce s ručními motorovými bezpečnostními pilami, Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, Vyhláška Ministerstva dopravy č. 450/2000 Sb., o kapitánském slibu, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a o zdravotní péči o členy posádky lodí,Zákon č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, Zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, Vyhláška č. 470/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta a k výkonu povolání dalšího pracovníka a jiného odborného pracovníka, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek a náležitosti lékařského posudku